PRIVACYVERKLARING ML COACHING

ML Coaching, gevestigd Kleine Vuurvlinder 20, 5731 ZJ te Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

ML Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ML Coaching (hebt) verstrekt. Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. In dit dossier bevinding zich aantekeningen over uw welbevinden. Daarnaast zal ik op factuur voor de zorgverzekeraar de onderstaande gegevens verwerken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Data begeleiding;
 • Korte omschrijving van de begeleiding (psychosociaal consult);
 • Kosten van het consult.

De gegevens uit het dossier kunnen voor volgende doeleinden worden gebruikt, altijd met
toestemming van jou zelf:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten;
 • Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren;
 • Voor het gebruik voor waarneming bij mijn overlijden;
 • Of voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik de factuur kan opstellen.

Indien klanten jonger zijn dan 16 jaar, dan geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van de gegevens in het dossier.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

ML Coaching bewaart de persoonsgegevens zoals dat in de wet op de
behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:

ML Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ML Coaching een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ML Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien een andere zorgverlener informatie wil inwinnen nadat het begeleidingstraject is afgesloten, dan gebeurt dit alleen met jouw expliciete toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

ML Coaching gebruikt alleen functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ML Coaching;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij ML Coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ml Coaching van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
  organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ml-coaching.nl. ML Coaching
reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

ML Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mlcoaching.
nl.